0

Медицински семинари во Салзбург со краен рок на апликација 15 октомври 2019

Драги колеги, Првата група на Медицинските семинари во Салзбург кои ќе се одржуваат во 2020 година е 15.0ктомври 2019. Вкупно се 12 семинари од избор. Приложени се на сликата подолу. Линкот за пријавување ви е познат: www.aaf-online.org No. Seminar Title Seminar Date & Application Deadline Medical Academic Partner & Information 1. Pathology

0

,,Terapija inovative e ,,Roche,,- shpresë për pacientët me HER2 pozitiv dhe trefish negativ kancer të gjëndrës së gjirit,,

  Sipas statistikave të përpiluara nga Organizata Botërore e Shëndësisë (World Health Organisation – WHO), kanceri i gjëndrës së  gjirit renditet i pari në botë, si sëmundja më e shpeshtë malinje tek gratë 1,2. Të njëjtat të dhëna regjistrohen edhe në shtetin tonë, ku shkalla e vdekshmërisë nga kjo sëmundje është 32

0

Нов број на ACTA MORPHOLOGICA

Драги колеги, Во прилог е новиот број на ACTA MORPHOLOGICA Vol. 16 (1) 2019, во кој се поместени четири оригинални трудови, еден приказ на случај и три прегледни трудови. За сите вас кои сакате во целина да ги прочитате, повелете: ACTA MORPHOLOGICA 2019_ 16 (1).

0

Hemlibra® (emicizumab)▼ – нова тераписка опција за пациентите со хемофилија А

Хемофилија е второ по честота нарушување на системот на коагулација после von Wilebrand-овата болест. Хемофилија А е резултат на дефицит на фактор на коагулација VIII додека хемофилија Б на фактор на коагулација IX. Постојат 2 типа на хемофилија А: конгенитална форма каде дефицитот на факторот VIII е резултат на генски мутации/дефекти и

0

Последна група Медицински семинари во Салзбург за 2019 година

Почитувани колеги, Ви ја најавувам последната група на Медицинските семинари во Салзбург за 2019 година, чиј краен рок на апликација е 31 мај 2019 година. Достапни за апликација се вкупно 13 семинари (приложени во листата), секој може да аплицира на повеќе од еден семинар (се разбира доколку Ви се од интерес). Ве

0

Лекот Kadcyla® конечно достапен за пациентите на Универзитетската клиниката за радиотерапија и онкологија Скопје

Карциномот на дојка е меѓу водечките причини за морбидитет и морталитет и е меѓу наjчестите малигни неоплазми кај женскиот пол во светски рамки. Поради високата инциденца и морталитет во развиените земји тој е меѓу најдобро проучените малигни заболувања. Во светот има 2.080.000 милиони ново заболени и 627.000 смртни случаи годишно1. Слика 1.

0

НЕОПХОДНОСТ ОД ДОЛГОТРАЈНА HER2 БЛОКАДА НИЗ ПОВЕЌЕ ТРЕТМАНСКИ ЛИНИИ КАЈ HER2 ПОЗИТИВЕН МЕТАСТАТСКИ КАРЦИНОМ НА ДОЈКА

Лекувањето на метастатскиот HER2 позитивен рак на дојка при примарна презентација и после адјувантна терапија со HERCEPTIN е публицирано претходно: http://webdoctor.com.mk/archives/370 http://webdoctor.com.mk/archives/364 Вообичаено после оваа прволинијска терапија порано или подоцна доаѓа до прогресија на болеста. Сепак, кај овој вид на метастатски карцином на дојка, развојот на анти HER2 лековите доведе до промена

0

ALECENSA▼ (alectinib) ја менува парадигмата на третманот кај ALK позитивниот неситноклеточен белодробен карцином (NSCLC)

Примарниот белодробен карцином е најчест малигнитет кој во светот одзема по три животи секоја минута. Според Светската Здравствена Организација (СЗО) белодробиот карцином е причина за смрт кај 1.761.000 луѓе годишно, и претставува водечка причина за канцерска смрт кај двата пола, иако нешто почесто кај машкиот пол, односно кај 24% од заболената машка

0

Стандарден третман на пациенти со оваријален карцином со лекот Avastin® (bevacizumab)

Карциномот на овариумите е редок тип на карцином кај жените, кој е многу агресивен и со лоша прогноза. Овој тип на карцином е на осмо место по зачестеност, но како причина за смртност кај жените заболени од карцином на петто место. Скоро 70-75% од дијагностицираните карциноми на овариумите се откриваат веќе во

0

“Avastin® – етаблиран третмански пристап кај перзистентен, рекурентен или метастатски цервикален карцином” – осврт на литература и приказ на случај

Според проценките за 2018 година цервикалниот карцином во Европа е со стапка на инциденца од 15.5 на 100.000 популација и морталитет од 6.3 на 100.000 популација. Во Македонија инциденцата изнесува 15 на 100.000 популација и морталитет од 6.2 на 100.000 популација (Globocan 2018, IARC http://gco.iarc.fr/today World Health Organization). И покрај добро разработениот