Технички правила за пишување на текстови

При поднесување на текстови за објава на веб страната, мора да бидат исполнети неколку зададени правила.
Да се наведе:

Област: медицинска област на која се однесува текстот
Пример: Кардиологија

Подобласт:
Пример: Артериска Хипертензија

Наслов на текстот:
до максимални 60  карактери

(да не се става име на автор и институција)

Вовед во текстот:
до максимални 400 карактери
(краток вовед во содржината и темата на  текстот, во 1-2 реченици, кој стои на главната страна и соодветната подстрана)

Слика
една слика поврзана со текстот. Сликата пратете ја како “attachment“ за да се сочува квалитетот на истата.

(сликата ќе стои на соодветната подстрана, покрај насловот и воведот во темата)

Содржина на текстот:
Текстот да се прати во дефинитивна форма, почитувајќи ги правилата за стил и големина (види долу). Слики, табели, графикони и сл., да се пратат како “attachment“ (за да се сочува квалитетот на истите). Нивното место во текстот да биде јасно означено со букви во црвена боја.

Клучни зборови:
неколку клучни зборови под кои ќе се врши архивирање и пребарување на текстот

Име и Презиме на авторот, соодветна стручна и академска титула
Име на Институција каде работи авторот

Библиографија:
наведување на референци е според  Ванкуверскиот систем, со бројка, според редот на јавување на публикација во трудот

Пишување на референца:
Презиме и иницијали од прво и второ име на автор. Точка. Целиот наслoв без кратенки и поправки. Точка. Прифатена интернационална кратенка за часописот, без интерпункција меѓу буквите. Точка. Година; точка запирка; број на волумен: две точки: почетна – завршна страница.

Поглавје од книга:
Презиме и иницијали од прво и второ име на автор. Точка. Поглавје, наслов на поглавјето. Точка. Наслoв на книгата. Точка. Број на изданието. Точка. Место, запирка, Издавач; точка запирка; Година: две точки, Страница од – тире – до страница.

Пишувањето на текстови треба да биде во:

• UNICODE: Times New Roman и Times New Roman со  кирилична  подршка
• Големината на фонтот се сетира на 12
• Стилот на пишување задолжително треба да е Normal
• Овозможено е користење на Bullets и Bold

Промена во кирилична подршка:
Промената на кириличната подршка се извршува со истовремено притискање на Alt и Shift, при што индикацијата се јавува во самиот Word и во долниот десен агол (односно на самиот Taskbar).

Како да обезбедите кирилична поддршка на вашиот компјутер:
Ако не ви е сетирана кириличната подршка тоа се реализира на следниов начин, се избира Control Panel -> Regional and Language Options, а од отворениот прозорец се избира Languages и копчето Details. Во ново отворениот прозорец се избира Add и соодветно јазикот, FYRO Macedonian, по што изборот се потврдува OK.