Драги колеги, втората група медицински семинари во организација на Американско-Австриската Фондација, Отворен Медицински Институт се состои од девет семинари, од кои еден е со покана, додека останатите девет се со отворена апликација. На две недели пред крајниот рок за апликација, од Македонија има недоволно апликации за семинарите: Otology and Temporal Bone Surgery