Лекувањето на метастатскиот HER2 позитивен рак на дојка при примарна презентација и после адјувантна терапија со HERCEPTIN е публицирано претходно: http://webdoctor.com.mk/archives/370 http://webdoctor.com.mk/archives/364 Вообичаено после оваа прволинијска терапија порано или подоцна доаѓа до прогресија на болеста. Сепак, кај овој вид на метастатски карцином на дојка, развојот на анти HER2 лековите доведе до промена