Месечна Архива:: декември 2018

0

ALECENSA▼ (alectinib) ја менува парадигмата на третманот кај ALK позитивниот неситноклеточен белодробен карцином (NSCLC)

Примарниот белодробен карцином е најчест малигнитет кој во светот одзема по три животи секоја минута. Според Светската Здравствена Организација (СЗО) белодробиот карцином е причина за смрт кај 1.761.000 луѓе годишно, и претставува водечка причина за канцерска смрт кај двата пола, иако нешто почесто кај машкиот пол, односно кај 24% од заболената машка

0

Стандарден третман на пациенти со оваријален карцином со лекот Avastin® (bevacizumab)

Карциномот на овариумите е редок тип на карцином кај жените, кој е многу агресивен и со лоша прогноза. Овој тип на карцином е на осмо место по зачестеност, но како причина за смртност кај жените заболени од карцином на петто место. Скоро 70-75% од дијагностицираните карциноми на овариумите се откриваат веќе во

0

“Avastin® – етаблиран третмански пристап кај перзистентен, рекурентен или метастатски цервикален карцином” – осврт на литература и приказ на случај

Според проценките за 2018 година цервикалниот карцином во Европа е со стапка на инциденца од 15.5 на 100.000 популација и морталитет од 6.3 на 100.000 популација. Во Македонија инциденцата изнесува 15 на 100.000 популација и морталитет од 6.2 на 100.000 популација (Globocan 2018, IARC http://gco.iarc.fr/today World Health Organization). И покрај добро разработениот

0

ACTA MORPHOLOGICA Vol 15 (2), 2018

Драги колеги, Ви го претставуваме новиот број на списанието ACTA MORPHOLOGICA, на Македонското здружение на анатоми и морфолози. Во овој број се изнесени осум оригинални трудови, еден приказ на случај и еден ревијален труд. Се надеваме дека секој од вас ќе најде содржина од интерес. Пријатно читање! ACTA MORPHOLOGICA 15(2) 2018