Според дефиницијата на СЗО, остеопорозата претставува  системско скелетно заболување кое се карактеризира со намалување  коскената  маса и нарушување на микроархитектониката на коскеното ткиво, што доведува до зголемена коскена фрагилност и зголемен ризик од фрактури. 7% од вкупната популација во Р.Македонија страда од остеопороза!