Спинална мускулна атрофија е ретка, генетска, прогресивна невромускулна болест која се јавува како последица на мутација или делеција на SMN1 генот Најчеста генетска причина за смрт кај доенчиња и најчеста ретка болест која се јавува кај новороденчиња Не постои лек за СМА, но во тек се клинички истражувања на лекови кои можат