Акутниот венски тромбемболизам (ВТЕ) е сериозно, потенцијално фатално нарушување. Претставува честа  компликација кај хоспитализирани болни, но се јавува и кај здрава популација.