Пациентите со рецидивни улкусни крварења кои поради артритични тегоби имаат потреба од аналгетска терапија се високо ризични пациенти. Овие пациенти примаат најчесто комбинација од нестероиден антиреуматик (NSAID) и инхибитор на протонска пумпа (PPI) или COX-2 инхибитор. Двете терапии се еднакво ефикасни, но инсуфициенти во однос на заштитата од повторно улкусно крварење…