Автор Архива

0

Кардиоваскуларни аспекти за пациентите, здравствените работници и здравствениот систем во тек на COVID-19 пандемија

Драги колеги, Ви ставаме на располагање документ кој претставува превод на најновите (датум на “pre-print” 20 март 2020 година) збирни информации кои се однесуваат на COVID-19 инфекцијата и кардиоваскуларните аспекти, за пациентите, здравствените работници и здравствените системи. Поради актуелноста на проблемот, оваа “pre-print” верзија е достапна како целосен документ кој се објавува

0

НЕОПХОДНОСТ ОД ДОЛГОТРАЈНА HER2 БЛОКАДА НИЗ ПОВЕЌЕ ТРЕТМАНСКИ ЛИНИИ КАЈ HER2 ПОЗИТИВЕН МЕТАСТАТСКИ КАРЦИНОМ НА ДОЈКА

Лекувањето на метастатскиот HER2 позитивен рак на дојка при примарна презентација и после адјувантна терапија со HERCEPTIN е публицирано претходно: http://webdoctor.com.mk/archives/370 http://webdoctor.com.mk/archives/364 Вообичаено после оваа прволинијска терапија порано или подоцна доаѓа до прогресија на болеста. Сепак, кај овој вид на метастатски карцином на дојка, развојот на анти HER2 лековите доведе до промена

0

ALECENSA▼ (alectinib) ја менува парадигмата на третманот кај ALK позитивниот неситноклеточен белодробен карцином (NSCLC)

Примарниот белодробен карцином е најчест малигнитет кој во светот одзема по три животи секоја минута. Според Светската Здравствена Организација (СЗО) белодробиот карцином е причина за смрт кај 1.761.000 луѓе годишно, и претставува водечка причина за канцерска смрт кај двата пола, иако нешто почесто кај машкиот пол, односно кај 24% од заболената машка

0

Стандарден третман на пациенти со оваријален карцином со лекот Avastin® (bevacizumab)

Карциномот на овариумите е редок тип на карцином кај жените, кој е многу агресивен и со лоша прогноза. Овој тип на карцином е на осмо место по зачестеност, но како причина за смртност кај жените заболени од карцином на петто место. Скоро 70-75% од дијагностицираните карциноми на овариумите се откриваат веќе во

0

“Avastin® – етаблиран третмански пристап кај перзистентен, рекурентен или метастатски цервикален карцином” – осврт на литература и приказ на случај

Според проценките за 2018 година цервикалниот карцином во Европа е со стапка на инциденца од 15.5 на 100.000 популација и морталитет од 6.3 на 100.000 популација. Во Македонија инциденцата изнесува 15 на 100.000 популација и морталитет од 6.2 на 100.000 популација (Globocan 2018, IARC http://gco.iarc.fr/today World Health Organization). И покрај добро разработениот