Компанијата БОСНАЛИЈЕК, почитувани колеги-лекари, Ве известува за резултатите од првото мултицентрично истражување на Lopril H тбл.