Лекот Kadcyla® конечно достапен за пациентите на Универзитетската клиниката за радиотерапија и онкологија Скопје

Карциномот на дојка е меѓу водечките причини за морбидитет и морталитет и е меѓу наjчестите малигни неоплазми кај женскиот пол во светски рамки. Поради високата инциденца и морталитет во развиените земји тој е меѓу најдобро проучените малигни заболувања. Во светот има 2.080.000 милиони ново заболени и 627.000 смртни случаи годишно1.

Слика 1.

Карциномот на дојка е поделен на ран карцином на дојка, на локално напреднат и на метастатски во зависност од големината на туморот и ширењето на болеста. Кај повеќето жени, ракот на дојка се открива во рана фаза и 80% од овие жени ќе живеат повеќе од 5 години од моментот на дијагнозата.2 Просечната должина на преживување, ако болеста е дијагностицирана во метастатска фаза е 18 до 30 месеци.3

Во последните 15 години HER2 рецепторот е еден од најзначајните терапевтски цели во лекувањето на ракот на дојка со таргетирана – целна терапија. Herceptin® (trastuzumab) и Perjeta® (pertuzumab) се базични лекови за таква таргетирана терапија.

И покрај, големиот напредок, кај пациентите може да се настане прогресија на болеста, по помал или поголем временски интервал. Во тој момент, има потреба од второлиниски третман. Понатамошен третман се одлучува врз основа на општата состојба на пациентот за да му се обезбеди подолго преживување, и подобар квалитет на живот. Ефикасноста и безбедноста на Kadcyla® е докажана во интернационалната клиничка студија EMILIA. Кога зборуваме за метастатски карцином на дојка податоците од студијата се следни: во студијата EMILIA се споредува TDM-1 со lapatinib плус capecitabine (до тогаш стандардна второлиниска терапија) кај 991 пациент со документирана прогресија на локално напреднат или метастатски HER2 позитивен рак на дојка претходно лекуван со taxan и trastuzumab.4 Според резултатите, TDM-1 е подобар во споредба со  lapatinib плус capacitabine во однос на времето на преживување без прогресија на болеста (9,6 месеци со TDM-1 и 6,4 месеци со lapatinib плус capecitabin; p<0,001) (Слика 1.), вкупното преживување (30,9 vs 25,1 месеци; p<0,001) (Слика 2.) и вкупната стапка на одговор (43,6% vs 30,8%; p<0.001). Овој бенефит е постигнат со значајно помала токсичност на TDM-1 во однос на комбинацијата lapatinib плус capecitabine.5

Слика 2. Преживување без прогресија 

Слика 3. Вкупно преживување 

После овие резултати стандарден второлиниски третман на HER2 позитивен метастатски рак на дојка претходно лекуван со таксани и trastuzumab е ТDM-1 (Kadcyla)®.

Препораките на Европското здружение на медицински онколози (European Society for Medical Oncology – ESMO) и светски препораките се во иста насока, додека препораките на Националната мрежа (National Comprehensive cancer network – NCCN) се следни:

Нашата клиника има искуство со лекот Kadcyla® во третман на метастатски карцином на дојка преку студијата MARIANNE која се спроведуваше во 38 земји ширум светот, вкупно 350 центри. Станува збор за рандомизирана, фаза III студија преку која се проценува ефикасноста и безбедноста на TDM-1 во комбинација со Perjeta или плацебо, наспроти Herceptin плус taxane, како третман кај HER2 позитивен прогресивен или рекурентен локално напреден или метастатски рак на дојка.

Покрај кај мКД, според најновите податоци на KATHERINE Фаза III студија, лекот Kadcyla® е ефикасен и значително го подобрил (iDFS – преживување без болест без далечни метастази), понова статистичка алатка за DFS (преживување без болест) во споредба со Herceptin® кај пациенти со HER2-позитивен ран карцином на дојка со резидуална болест по неоадјувантен третман.

Лекот Kadcyla® (trastuzumab emtansine т.е T-DM1), е коњугат антитело-лек кој во себе го содржи HER2 антителото trastuzumab и DM1 (дериват на maytensine) со неговата цитотоксична активност како инхибитор на микротубулите. T-DM1 овозможува интрацелуларен транспорт на лекот директно во туморските клетки со HER-2 експресија со што се подобрува терапевтскиот индекс и се минимизира влијанието на лекот на нормалните клетки. Драстично се намалуваат несаканите ефекти, а со тоа се овозможува подобро толерирање на терапијата од страна на пациентот и секако подобар квалитет на живот во однос на друга потенцијално токсична терапија. Како монотерапија, е индицирана за лекување на возрасни пациенти со HER2 позитивен, нересектабилен локално напреднат или метастатски карцином на дојка. Препорачана доза на trastuzumab emtansine e 3,6 mg/kg телесна тежина, а се употребува како интравенска инфузија на секои 3 недели. Kadcyla® е единствениот конјугат на антитело-лек одобрен како единствен агенс во 104 земји, вклучувајќи ги САД и ЕУ за лекување на луѓе со HER2-позитивен метастатски карцином на дојка, кои претходно примиле Herceptin® и хемотерапија со таксани, одделно или во комбинација. ТDM-1 се покажа како активна и ефективна терапија кај HER2 позитивниот метастатски рак на дојка.

Посебно сум задоволен дека на Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија – Скопје за прв пат деновиве почнуваат пациенти со терапија со лекот Kadcyla®.

Сепак најважно од се, се пациентот и неговиот квалитет на живот.

Референци:

  1. https://www.uicc.org/new-global-cancer-data-globocan-2018 пристапено на 26.03.2019
  2. 2. Perez EA. Current Management of Metastatic Breast Cancer. Seminars in Oncology 1999; 21(Suppl.7):19–24.
  3. Junttila TT, et al. Ракот на дојката навистина се третира. 2011; 128: 347-56.
  4. Verma S. et al. NEJM 2012;367:1783-1791.
  5. NEJM 2012;367:1783-1791.
  6. NCCN clinical guidelines guidelines for Breast Cancer v1.2019 достапен на https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/breast.pdf пристапено на 26.03.2019.

Автор на текстот: Спец. д-р Никола Васев

Одговори

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *