QTc интервал пролонгација како причина за Torsades de pointe кај пациент со хипокалиемија-приказ на случај

Long QT syndrome се одликува со продолжување на QT интервалот и склоност кон коморни тахиаритмии, клинички манифестирани со синкопа, кардиак арест или ненадејна срцева смрт.

QT интервалот го претставува траењето на коморна де и реполаризација.

Најчесто продолжување на QT интервалот е последица на фактори кои го продолжуваат акцискиот потенцијал, воглавно со одложување на фаза 3 на реполаризацијата. Интервалот од Tpeak до Tend (Tp-e) е одраз на трансмуралната дисперзија на реполаризацијата TDR). Кај долг QT синдром (LQTS), TDR се зголемува и креира функционален супстрат за трансмурален reentry.

Молекуларниот механизам е познат (кај конгениталниот синдром; преваленца  1-2/10 000).

ЕЛЕКТРОЛИТНИ НАРУШУВАЊА од типот на хипокалемија, хипомагнеземија, хипокалцемија, состојби на АКУТНА БУБРЕЖНА ПОВРЕДА кај која во полиуричната фаза типично се јавува ризик од вакви електоритни нарушувања се подлога за настанување на потенцијално фатални малигни коморни аритмии. Истите може успешно да се превенираат со внимателно следење на електорлитната состојба и супституција според потреба во раната фаза на опоравување по акутна бубрежна повреда.

Прочитајте повеќе во приложениот pdf документ.

QT interval, torsadi

Одговори

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *